Dr. Martiņa Lutera masais katķisms (1913)

Pilnais nosaukums: Dr. Martiņa Lutera masais katķisms skolas behrneem
Cits nosaukums:  Dr. Mārtiņa Lutera mazais katķisms skolas bērniem
Autors: Luther, Martin, 1483-1546
Izdošanas ziņas: 8. isdewums, Rigâ : K.J. Sichmaņa apgadibâ, 1913
Izdevējs: Olavs, Vilis, 1867-1917
Tipogrāfija: A. fon Grothufs (1861-1930)
Apjoms: 107 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Viktors Dunaiskis (LU Radio NABA)
Fragments: 81.lpp.

Vecajā ortogrāfijā iespiestās grāmatas saturs izklāstīts stāstījuma formā. Svarīgākās teksta daļas un vārdi izcelti, izmantojot lielāku šriftu un treknrakstu. Katru aplūkoto tematu papildina atbilstošas rakstu vietas no Bībeles. Skaidroti ne tikai baušļi, bet arī aprakstīta dievkalpojuma kārtība. Izdevums iekļauts krājumā 2012. gadā. Avots nezināms.