Goba-Alojietis Jānis (1869-1928)

Goba-Alojietis Jānis (1869-1928) bija mācītājs un skolotājs, kurš dzimis Pociemā “Vecdzelvēs”. 1889. gadā uzsāka mācības Valkas skolotāju seminārā, kas pārkrievošanas laikā tika slēgts. 1890. gadā saņēma Tautskolotāja tiesības un strādāja gan par skolotāju, gan vairāku skolu pārzini. Rakstīja dzeju, sastādīja mācību grāmatas. Izdevumos parakstījās kā Jānis Goba-Alojietis. 1935. gadā izdotajā Valsts Bibliotēku Biļetenā Nr. 7 ir norāde, ka Alojietis ir pseidonīms.

Saistītie ieraksti: Behrnu dahrss (1925)

Izmantotie informācijas avoti

Mūsu novadnieki (12.09.2012) // katvarupagasts.lv. Izgūts no katvarupagasts.lv

Pseudonimi // Valsts Bibliotēkas Biļetens. – Nr. 7 (15.03.1935), 117.lpp. Izgūts no periodika.lv

Valcēnieši raksta – kopības apzināšanās // biblioteka.valka.lv. Izgūts no biblioteka.valka.lv