Grāmatas

Swehti Stahsti (1756)
ABC (1796)
Mahrtiņa Lutera Masajs katķismis (1838)
Masa Bihbele (1839)
Ta deewa kalpa Mahrtiņa Luttera masais katķissis (1844)
Masa Bihbele (1864)
Jautaschanas-grahmatiņa (1865)
Leelais Katkissis (1865)
Mahrtiņa Luttera Katķissis (1865)

Nissena sarunnas (1872)
Kristigas tizibas mahziba (1896)
Wadonis tizibas mahzibā (1903)
Elementara katoliu ticeibas izskaidrošona (1905)
Dr. Martiņa Lutera masais katķisms (1913)
Swehtdeenas skolas lasama grahmata 
(1920) 
Atsacibu gròmotiņa {1923}
Jaunatnes dārzs (1924)
Behrnu dahrss (1925)