Alunāns Heinrihs (Indriķis) (1835-1904)

Alunāns Heinrihs (Indriķis) (1835-1904) bija pirmais profesionālais latviešu tautības grāmatizdevējs. Ieguva daudzpusīgu izglītību filoloģijā, zemkopībā un dabaszinātnēs. Vēlmi darboties grāmatniecībā radīja iespēja līdzdarboties “Pēterburgas Avīzes” izdošanā. No 1867. līdz 1873. gadam strādāja par rakstvedi Bramberģos, paralēli tulkoja, rakstīja grāmatas un publikācijas presē, kuras nereti parakstīja ar kādu no saviem pseidonīmiem – Indriķis vai Kaulu Indriķis. Izdevējdarbību sāka ar Jura Alunāna rakstu kopojumu “Tautas saimniecība” (1867), kas bija pirmā latviešu autora grāmata politekonomikā. Šajā pašā gadā iznāca arī J. Alunāna “Dziesmiņas” 2. izdevums. 1873. gadā H. Alunāns atvēra Jelgavā grāmatu veikalu un apgādu, kā arī iekārtoja plašu maksas bibliotēku, kurā bija gandrīz visas latviešu valodā izdotās grāmatas. H. Alunāns bija arī brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” (1879) pirmais izdevējs. “Kopumā H. Alunāna apgādā iznākušas apmēram 280 grāmatas. Pēc viņa nāves 1904. gadā, uzņēmumu līdz pat 1944. gadam vadīja Elizabete Alunāne.

Saistītie ieraksti: Wadonis tizibas mahzibā (1903)

Izmantotie informācijas avoti

Cāzers B. Grāmata cauri gadsimtiem / B. Cāzers // Darba Uzvara (Jelgava). – Nr. 131 (20.08.1985), 3.lpp. Izgūts no periodika.lv

Gudriķe B. Indriķi Alunānu pieminot / B. Gudriķe // Rīgas Balss. – Nr. 186 (11.08.1970), 6.lpp. Izgūts no periodika.lv

Klekere I., Limane L., Zanders V. Grotuss Arturs / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Labrence L. Grāmatnieka Heinriha Alunāna atcerei / L. Labrence // Karogs. – Nr. 8 (01.08.1985), 184.-186.lpp. Izgūts no periodika.lv