Jautaschanas-grahmatiņa (1865)

Pilnais nosaukums: Jautaschanas-grahmatiņa, jeb pamahzitajs apkahrtgahjejeem skohlmeistereem un mahtehm, kā Mahrtiņa Luttera masa katķissa wahrdus jautajoht behrneem buhs isskaidroht
Cits nosaukums: Jautāšanas-grāmatiņa, jeb, Pamācītājs apkārtgājējiem skolmeisteriem un mātēm, kā Mārtiņa Lutera mazā katķisa vārdus jautājot bērniem būs izskaidrot
Autors: [Otto]
Priekšvārda autors: Bergmanis, Rihards (1805-1878)
Cenzors: Berkholcs (Berkholz) Kristiāns Augusts (1805-1889)
Izdošanas ziņas: Rīga : Ernsts Plate, 1865
Apjoms: 86 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Elīza Daine (LU Radio NABA)
Fragments: titullapa (averss un reverss)

Vecajā ortogrāfijā iespiestā grāmata veidota jautājumu un atbilžu formā. Tā paredzēta kā palīgs skolotājiem un vecākiem, lai “bērni no viņiem mācītos”. Izdevumā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem “Ko Dievs dara?”, “Kur mums būs iet?”, “Kas ir tās debesu valstības atslēgas?” u.c. Izdevums iekļauts krājumā 2008. gadā. Saņemts no Teoloģijas biedrības.