Leelais Katkissis (1865)

Pilnais nosaukums: Leelais Katkissis tahs Pareisitizzigas Beedreemas Austruma Draudses : kas pahrtulkots un par labbu atrasts no Swehtas Waldidamas Sinodes un driķķehts preeksch behrnu mahzischanas eeksch skolahm un preeksch bruhķeschanas wisseem Pareisitizzigeem kristigeem ļaudim
Cits nosaukums: Lielais Katehisms tās Pareizticīgās biedrības Austruma draudzes
Izdošanas ziņas: Rīga : driķķehts pee Ernst Plates, 1865
Apjoms: 114 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Elīna Krēmere (LU Radio NABA)
Fragments: [3].-4.lpp.

Vecajā ortogrāfijā iespiestā grāmata ir katķisms jeb katehisms – tā veidota jautājumu un atbilžu formā. Tā sadalīta trīs daļās: “Kristīgā katķisa pirmā daļa, no ticības”, “Kristīgā katķisa otrā daļa, no cerības” un “Kristīgā katķisa trešā daļa, no mīlestības”. Izdevums saņemts no Teoloģijas biedrības un iekļauts krājumā 2005. gadā.