Masa Bihbele (1839)

Pilnais nosaukums: Masa Bihbele : tas irr: Swehti Stahsti, no Deewa Wahrdeem islassiti, un ar isskaidrotahm un spehzigahm Mahzibahm un swehtahm Dohmahm
Autors: Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796
Izdošanas ziņas: Jelgawa : pee Jahņa Wridriķķa Steffenhagen un dehla, 1839
Apjoms: 553, [7] lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Marta Selecka
Fragments: 521.lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Tajā iekļauts 121 svētais stāsts, tostarp stāsti gan no Vecās, gan no Jaunās Derības. Katru stāstu papildina jautājumi par tekstu, piemēram, vēstījumā “Tas trešais Stāsts no tās laimīgās būšanas paradīzes dārzā” lasītājs tiek aicināts rast atbildes uz jautājumiem: “Pēc kādu ģīmi bija Dievs tos radījis?” un “Kas bija to paradīzes dārzu taisījis?”. Stāstu noslēgumos ir “mācības” jeb secinājumi, kas veidoti jautājumu un atbilžu formātā, piemēram, “Ko mācies no šiem stāstiem? Atbilde: Es mācos to lielo starpību atšķirt starp to pirmo svētu un laimīgu būšanu, un starp mūsu grēcīgu un nelaimīgu būšanu”. Tam seko svētās domas:
“Kas var paradīzei pieiet,
Kur ne sviedri, ne tā nāv?
Palīdzi, Dieviņ, vārgam ieiet
Tur, kur prieks bezgalīgs stāv.
Tad es jaukā debesī
Tevi teikšu mūžīgi”.
Grāmatā ir iekļautas dažas ilustrācijas. Eksemplārs ir nopirkts 1926. gadā par 10 Latvijas latiem un uzņemts Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā.