Masa Bihbele (1864)

Pilnais nosaukums: Masa Bihbele. Tas irr : Swehti Stahsti, no Deewa Wahrdeem islassiti, un ar isskaidrotahm un spetzigahm matzibahm un swehtahm dogmahm
Cits nosaukums: Mazā Bībele
Autors: Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796
Izdošanas ziņas: Jelgava : pee Jahņa Wridriķķa Steffenhagen un dehla, 1864
Apjoms: 551 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Marta Selecka
Fragments: 534.lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Tajā iekļauts 121 svētais stāsts, tostarp stāsti gan no Vecās, gan no Jaunās Derības. Katru stāstu papildina jautājumi par tekstu, piemēram, vēstījumā “Trešdesmits un otrais stāsts. Kā Jēzus Lacāru no miroņiem uzmodinājis” lasītājs tiek aicināts rast atbildes uz jautājumiem: “Ko Jēzus saviem mācekļiem reiz stāstīja?” un “Cik ilgi Lacārs jau kāpā bija, kad Jēzus tur nonāca?”. Stāstu noslēgumos ir “mācības” jeb secinājumi, kas veidoti jautājumu un atbilžu formātā, piemēram, “Lacārs bija miris, un Jēzus sacīja: Lacārs guļ, ko no tā mācies? Atbilde: Ak, tiešām nāve tiem Dieva bērniem tikai salds miegs, no tā tie uz mūžīgu dzīvošanu modīsies. (Tāpēc nebīsties no nāves, bet jo labāki priecājies, jo ar nāvi nāk salda dusēšana no visas pasaules grūtības.)”. Tam seko svētās domas:
“Četras dienas gulējis kapā,
Lacārs jau smirdēt sāk;
Bet tad saukts no Jēzus tapa,
Ceļas viņš un priekšā nāk.
Nu es zin’ un ticu gan
Ka būs vienreiz celties man.”.
Grāmatā ir iekļautas dažas ilustrācijas. Eksemplārs LU Bibliotēkas krājumā iekļauts 2010. gadā, kad tas saņemts no Teoloģijas biedrības.