Plātess Ernsts Arnolds (1821-1887)

Plātess Ernsts Arnolds (Plates Ernst Arnold) (1821-1887) bija māceklis Stefenhāgenu spiestuvē, vēlāk zināšanas papildināja arī Pēterburgā. 1858. gadā izveidoja savu uzņēmumu, kur iespieda tematiski daudzveidīgus materiālus gan latviešu, gan vācu valodā. Nozīmīgākie E.A. Plātes izdevniecībā iespiestie darbi bija B. Dīriķa “Latviešu rakstniecība” (1860) un J. Caunīša “Dziesmu kronis” (1861). E. A. Plātess bija arī laikraksta “Mājas Viesis” (1856) dibinātājs un izdevējs. Plātes drukātavā iespieda arī attēlus: “Pee Ernst Plates kunga Rigā irr dabbujama: Vidzemes wezza un jauna laika grahmata uz 1863scho gaddu. Ar daudz bildehm puschota”, kas liecina par to, ka uzņēmumam bija svarīga ne tikai grāmatu kvalitāte, bet arī to mākslinieciskā vērtība.

Izmantotie informācijas avoti

Klekere I., Limane L., Zanders V. Plātess Ernsts Arnolds / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB

Ziņņa // Pēterburgas Avīzes. – Nr. 11 (15.09.1862), 8.lpp. Izgūts no periodika.lv