Stenders Gothards Frīdrihs (1714-1796)

Stenders Gothards Frīdrihs (Stender Gotthard Friedrich) (1714-1796) bija Baltijas vācu izcelsmes mācītājs, rakstnieks un valodnieks. Mācījās I. Bauera privātskolā Subatē. No 1736. līdz 1739. gadam studēja teoloģiju Jēnā un Hallē (Vācijā). Paralēli studijām strādāja par audzinātāju Frankes bāreņu namā. 1740. gadā atgriezās Kurzemē un divus gadus strādāja par mājskolotāju Lielbērsteles muižā, kam sekoja vēl divi gadi Jelgavas pilsētas vācu skolas pārziņa palīga amatā. No 1744. gada nodevās darbam baznīcā. Līdz 1753. gadam bija mācītājs Lindes-Birzgales draudzē, pēc tam līdz 1759. gadam Žeimes draudzē Lietuvā. 1759. gadā aizceļoja uz Vāciju, kur Braunšveigā un Kopenhāgenā izgatavoja globusus. Zinātnisku interešu vadīts 18. gs. 60. gados pabija arī Dānijā un Krievijā. 1766. gadā atgriezās Kurzemē un kļuva par palīgmācītāju Sēlpils un Sunākstes draudzē, kurā no 1769. gada līdz mūža beigām bija mācītājs. G.F. Stendera ieguldījums literatūrā ir plašs: pārstrādāja latviešu garīgās dziesmas, publicēja Bībeles stāstu grāmatu un citus reliģiskos darbus, rakstīja un tulkoja prozu un dzeju, publicēja ābeces un populārzinātniskus darbus, veica pētījumus latviešu valodniecībā un ievērojami attīstīja šo jomu. G.F. Stenders un viņa darbi aizsāka latviešu laicīgo apgaismošanu un sekmēja racionālisma ideju izplatīšanos.

Izmantotie informācijas avoti

Daija P. Gothards Frīdrihs Stenders. Nacionālā enciklopēdija. Izgūts no enciklopedija.lv

Klekere I., Limane L., Zanders V. Stenders (Stender) Gothards Frīdrihs / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB