Swehti Stahsti (1756)

Pilnais nosaukums: Swehti Stahsti, no kuŗŗeem 52 no wezzas Derribas Laikeem, 52 no jaunas Derribas Laikeem, 3 no ta, kas teem pirmajeem kristigeem Ļaudim notizzis, 14 jaukas Lihdsibas no Deewa Walstibas
Cits nosaukums: Svēti raksti, no kuriem 52 no Vecās Derības laikiem, 52 no Jaunās Derības laikiem, 3 no tā, kas tiem pirmajiem kristīgiem ļaudīm noticis, 14 jaukas līdzības no Dieva valstības
Autors: Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796
Priekšvārda autors: Baumann, Joachim, 1712-1759
Izdošanas ziņas: Kensberga : rakstos eespeesti zaur Jahni Indriķķi Artungu, 1756
Apjoms: [12], 560 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Marta Selecka
Fragments: 525.lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Tajā iekļauts 121 svētais stāsts, tostarp stāsti gan no Vecās, gan no Jaunās Derības. Katru stāstu papildina jautājumi par tekstu, piemēram, vēstījumā “Tas pirmais Stāsts no Pasaules Radīšanas” lasītājs tiek aicināts rast atbildes uz jautājumiem: “Kas ir to zemi un to debesi radījis?” un “Ko radīja Dievs trešajā dienā?”. Stāstu noslēgumos ir “mācības” jeb secinājumi, kas veidoti jautājumu un atbilžu formātā, piemēram, “Dievs ir visas lietas ļoti labas radījis, ko mācies no tā? Atbilde: Ka Dievs ir viens gudrs Dievs”. Tam seko svētās domas:
“Debess, zem’ un visas lietas
Radījs Dievs ar vārdiņu,
Mums par labu, īsti krietnas.
Slavējam to Augstāku!
Jo iekš viņa dzīvojam
Un bez viņa iznīkstam”.
Grāmatā ir iekļautas dažas ilustrācijas. Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā grāmatas eksemplārs uzņemts 1952. gada 5. jūnijā, un tajā laikā grāmatas vērtība norādīta 6 rubļi.