Ta deewa kalpa Mahrtiņa Luttera masais katķissis (1844)

Pilnais nosaukums: Ta deewa kalpa Mahrtiņa Luttera masais katķissis, isteikts un isskaidrohts ar swehtu rakstu wahrdeem un ar leela katķissa palihgu, Latweeschu Deewa draudsehm dahwahts par atsihschanas un tizzibas apstiprinaschanu
Cits nosaukums: Tā dieva kalpa Mārtiņa Lutera Mazais Katķisms, izteikts un izskaidrots ar svētu rakstu vārdiem
Autors: Luther, Martin, 1483-1546
Cenzors: Napjerskis (Napiersky) Karls Eduards (1793-1864)
Izdošanas ziņas: Rihga : Driķķehts pee Krohņa grahmatu driķķetaja, 1844
Apjoms: iv, 120 lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Kaspars Eglītis (LU Radio NABA)
Fragments: 21.lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Uz grāmatu vākiem skaidri salasāmi ieraksti:

Jehkab Rams
16 April 1876

Ilze Rams
16 April 1876

O. Rams
K. Rams

Grāmata, iespējams, kalpojusi ne tikai katehisma apgūšanai, bet arī izmantota, lai vingrinātos rakstīt. Par to liecina, tas, ka vieni un tie paši vārdi rakstīti vairākkārt. Iepazīstoties ar piezīmēm, kas atrodamas ne tikai uz grāmatas vākiem, bet arī lappusēs, secināms, ka Jēkabs un Otto ir visbiežāk atkārtotie vārdi. Vairākās vietās redzams, ka burti vilkti ar bērna roku. Grāmatā arī atrodami divi ierakstu slāņi – vecākie veikti ar zīmuli, bet jaunākie ar tinti. Līdz šim noskaidrot minēto vārdu īpašniekus nav izdevies. Izdevums iekļauts krājumā 2009. gadā. Saņemts no Teoloģijas biedrības.