Wadonis tizibas mahzibā (1903)

Pilnais nosaukums: Wadonis tizibas mahzibā un bihbeles lasischanā ar bihbeles stahsteem, isskaidrojumeem un atskateem un ar ihsu eewadijumu Wezās un Jaunās deribas grahmatās
Cits nosaukums: Vadonis ticības mācībā un bībeles lasīšanā ar bībeles stāstiem, izskaidrojumiem un atskatiem un ar īsu ievadījumu Vecās un Jaunās derības grāmatās : luterticīgiem augstāku skolu audzēkņiem
Autors: Mīlenbahs, Fricis, 1863-1933
Izdošanas ziņas: Jelgawa : H. Allunans, 1903, 1. daļa
Apjoms: 190, [4] lpp., pilnteksts

Lasījums no grāmatas
Balss: Elīza Daine (LU Radio NABA)
Fragments: 139.-140.lpp.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Stāstījuma formā atklāti ne tikai Bībelē aprakstītie notikumi un personas, bet autors pievērsies arī vārda “Bībele” izcelsmes skaidrošanai. Grāmatas pielikumā plaši aprakstīta Bībelē minēto ģeogrāfisko vietu raksturojums, iekļauta karte ar Izraēla valsti Dāvida un Zālamana laikos, kā arī iespiestas citas ilustrācijas, kurās vizualizēti priesteri, kvēpaltāris, saiešanas telts u.c. Krājumā divi eksemplāri. Viens no tiem saņemts 2009. gadā no Teoloģijas biedrības. Otrs izdevums iekļauts krājumā 1952. gada 28. februārī kā dāvinājums ar vērtību 2 rubļi.