Zihmanis Kārlis Jēkabs (1847-1915)

Zihmanis Kārlis Jēkabs (1847-1915) bija grāmatu tirgotājs un apgādātājs, kurš izmācījās arī mērnieka arodu un strādāja par kroņa ģeometru. Darbību grāmatniecībā uzsāka ar grāmatu veikala un bibliotēkas iekārtošanu. 1881. gadā atvēra apgādu Vaļņu ielā. Primāri apgādāja populārzinātniskās grāmatas, taču no 19.gs. 90. gadu sākuma specializējās mācību literatūrā latviešu, vācu un krievu valodā. Viņa izdotās mācību grāmatas bija plaši pazīstamas visā Krievijas impērijā. 1891. gadā saņēma atļauju atvērt grāmatu tirgotavu Liepājā. No 1903. līdz 1904. gadam viņš uzcēla pirmo tieši grāmatnīcai pielāgoto ēku Rīgā un 1912. gadā atvēra grāmatu vairumtirdzniecības noliktavu. Nodarbojās arī ar kolportāžu – grāmatas pārdeva iznēsājot tās uz mājām un darbavietām. Grāmatu iespiešanai izmantojis jaudīgākās un modernākās spiestuves. 1912. gadā veikalu un apgādu pārdeva firmai “A. Valters, J. Rapa un biedri”. 1913. gadā Viskrievijas rūpniecības izstādē tika apbalvots ar zelta medaļu. Dzīves laikā nodarbojās ar labdarību.

Izmantotie informācijas avoti

Jaunmuktāne G. Akciju sabiedrība “Valters un Rapa” / G. Jaunmuktāne // Bibliotēku pasaule. – Nr. 38 (2007), 48.-51.lpp. Izgūts no core.ac.uk

Kārlis Jēkabs Zihmanis // literatura.lv. Izgūts no literatura.lv

Klekere I., Limane L., Zanders V. Grotuss Arturs / I. Klekere, L. Limane, V. Zanders // Datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”. Izgūts no LGDB